Green care -toiminnan alkujuuret

Green care -termi on ollut julkisessa käytössä Suomessa vuodesta 2008 lähtien. Alun perin termi on lähtöisin Euroopasta, missä sillä on tarkoitettu luonnon hyödyntämistä sosiaali- terveys- ja kasvatusalan palveluissa. Termin varsinainen alkuperä on Hollannissa, missä sosiaalisia palveluita tuottavat nk. care farm -tilat olivat 1970 -luvulla tunnettuja maatilaympäristön hyödyntämisestä palveluissaan. Hollantilaiset tutkijat ja yrittäjät perustivat eurooppalaisen alan toimijoiden verkoston vuonna 2005. Kyseisen Community of Practice -Farming for Health -nimisen verkoston tutkijat saivat Euroopan tiede- ja teknologianeuvostolta rahoituksen tutkimusyhteistyön edistämiseksi. Yleinen Green Care -alaa koskeva tietoisuus on kasvanut myös EU:n rahoittaman Social Farming -projektin avulla. Green Care -termi on määritelty yhteistön tuloksena käsitteeksi, millä voidaan kuvata esimerkiksi eläinavusteista terapiaa ja terapeuttiseen puutarhanhoitoon perustuvia interventioita. Näitä aktiivisia interventioita yhdistää luonnon ja luontoympäristön käyttäminen asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Keskeistä on se, että asiakas on interventioissa aktiivinen toimija, ei vain passiivinen kokija. 

Green care  -toiminnan ydin

Green care -ideologiaan kuuluu ajatus siitä, että jokaisella ihmisellä on paikkansa yhteiskunnassa, ja että jokaisella on oikeus tulla kuulluksi. Ideologian mukainen terapiatoiminta voi tapahtua luonnossa, ja toisaalta luonnon elementtejä voidaan käyttää intervention välineinä. Green care-ajattelun mukainen palvelu voidaan luokitella tarkemmin kolmen ydinelementin mukaan. Ensimmäinen niistä on luonto. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi terapian toteuttamista asiakkaan toimintaa edistävässä luontoympäristössä tai luonnonelementtejä käyttäen. Toinen ydinelementti on toiminta. Luonnossa toimiminen voi lisätä intervention vaikuttavuutta ja mielekkyyttä, kun luontoelementtiä hyödynnetään asiakkaan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Kolmas Green care -toiminnan elementti on yhteisö. Osallisuus ja yhteisöön kuuluminen ovat keskeisiä inhimillisen elämän toteuttamisen piirteitä. Green care  -ajattelun mukaisesti ihmisen aktiivista osallisuutta ja yhteisöllistä toimintaa voidaan tarjota esimerkiksi työskentelemässä toisten ihmisten kanssa luonnossa, tai vaikkapa talliympäristössä. 

Green care Suomessa

Eurooppalaisen kehitystyön seurauksena toiminnasta kiinnostuneet yhteistyötahot perustivat suomalaisen Green Care -yhdistyksen vuonna 2010. Green care -toiminta on määritelty nyt kansallisesti siten, että Suomessa sillä tarkoitetaan toimintaa, mikä edistää uusien työmahdollisuuksien syntymistä maaseudulle, ja laajentaa maaseudun palvelutuotantoa. Sateenvarjokäsitteenä sillä ymmärretään laajasti suomalaiseen luontoon tukeutuvia, eri ympäristöissä tuotettavia sosiaali- ja terveysalan palveluita. 

Luontoavusteiset menetelmät, kuten eläinterapia, ovat meillä keskeinen Green care -toiminnan muoto. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan aina asiakkaan tarpeita vastaavaksi ja toimintakykyä edistäväksi. Green care -terapia voi olla esimerkiksi parantavaa, ennaltaehkäisevää tai vahvistavaa. Green care -merkki on luotu turvaamaan toiminnan luotettavuus ja laadukkuus.

 

Lähteet: 

Green Care Finland 

https://www.gcfinland.fi/green-care-/

 

Soini, K., Ilmarinen, K., Yli-Viikari, A., Kirveennummi A. Green care sosiaalisena innovaationa

suomalaisessa palvelujärjestelmässä. Yhteiskuntapolitiikka 76 (2011):3

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/102903/soini.pdf?sequence