Tietosuojaseloste

Tietosuojalaki 1050/2018

Päivitetty 21.5.2020

Rekisterin pitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Voimatassu Oy/Eeva Kahilaniemi (Y-tunnus 2507696-8)
Vähä-Koveron tie 25 A, 34260 Terälahti

Eeva Kahilaniemi, 040 358 9827, voimatassu@voimatassu.fi, www.voimatassu.fi

Rekisterin nimi

Voimatassu Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Voimatassu Oy:n liiketoimintaan liittyvien asiakassuhteiden ja tehtävien hoitaminen sekä palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen. Asiakasrekisterien tarkoituksena on viestiä Voimatassu Oy:n palveluista ja varmentaa palveluiden sekä tuotteiden laatua.

Henkilötietoja voidaan käyttää yllämainituissa tarkoituksissa Voimatassu Oy:n asiakassuhteiden sekä tuotteiden ja palveluiden käytön analysoimiseksi, tarjoamiseksi sekä kehittämiseksi. Niitä voidaan käyttää myös asiakkuuksien tunnistamiseen, tilastointiin, asiakasviestintään sekä yrityksen omiin mielipide-ja markkinatutkimuksiin.

Rekisterin tietosisältö

Voimatassu Oy:n asiakasrekisteri ja laskutustietojärjestelmä sisältävät asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot, joita ovat etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero ja -toimipaikka, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Izettle käteis-ja korttimaksupalvelu sisältää asiakkaan maksutiedot.

Rekisterien tiedot ovat salaisia, eikä niitä yhdistetä muihin rekistereihin.

Voimatassu Oy:llä on erillinen Tietosuojaseloste kuntoutus- ja sotepalveluihin.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tietolähteenä käytetään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään saatavia tietoja.

Asiakasrekisterissä hyödynnetään myös asiakkaan suostumuksella asiakkaan omaisilta sekä lähihenkilöiltä saatavaa tietoa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaiden henkilötiedot ovat salassa pidettäviä (muun muassa laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13.pykälä).

Voimatassu Oy:n työntekijöillä ja kasvatus-ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Toiminnassa noudatetaan asiakkaan kanssa tehtyä kirjallista toimintasopimusta.

Asiakastietoja voidaan luovuttaa vain asiakkaan tai tämän täysi-ikäisen huoltajan yksilöidyllä, kirjallisella suostumuksella tai lakiin perustuen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Siirretään vain asiakkaan tai hänen edustajansa kautta.

Voimatassu käyttää sähköpostimarkkinointiohjelmana Mailchippiä, jonka palvelimet sijaitsevat USA:ssa ja siis henkilötietoja siirtyy EU:n ulkopuolelle. Sähköpostilistalla on vain ihmisen nimi sekä sähköpostiosoite. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla. MailChimp kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -sertifioitujen yritysten listalle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalinen kuntoutus-ja sosiaalipalveluiden asiakastietoja koskeva aineisto säilytetään lukitussa kaapissa, johon on pääsy vain Voimatassun vastuullisilla yhtiömiehillä. Voimatassu Oy:n työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Asiakkaita koskevat aineistot säilytetään Voimatassu Oy:n vastuuhenkilön omalla tietokoneella, muistitikulla tai irtokovalevyllä. Laite ja tietokoneaineisto ovat suojattu salasanalla. Muistitikku tai irtokovalevy säilytetään lukitussa kaapissa manuaalisen aineiston kanssa.

Laskutus-ja korttimaksujen tiedot sekä verkkokauppaa ja sen asiakkaita koskevat tiedot käsitellään Voimatassu Oy:n vastuuhenkilön tietokoneella, joka on suojattu salasanalla.

Laskutuksen paperiversiot säilytetään lukitussa kaapissa.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Voimatassun asiakas.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Voimatassu Oy:lle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

  • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
  • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Voimatassun käsittelemät henkilötiedot;
  • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
  • vaatia henkilötietojensa poistamista;
  • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
  • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Voimatassunoikeutettu etu;
  • saada henkilötietonsa paperisessa muodossa;
  • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimatassu voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Voimatassu voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Voimatassu Oy:n tietosuojavastaavalle Eeva Kahilaniemelle, voimatassu@voimatassu.fi.

Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Voimatassu Oy/ Eeva Kahilaniemi, Vähä-Koveron tie 25 A, 34260 Terälahti.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 21.5.2020