Toimintaterapia

Lisätietoja Voimatassun toimintaterapia -palveluista saat suoraan Tmi Toimintaterapia Eeva Kahilaniemen sivuilta

Mitä toimintaterapia on

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on tukea asiakkaan selviytymistä omassa arjessaan. Terapialla pyritään vaikuttamaan yksilön toimintamahdollisuuksiin, jota saattavat rajoittaa erilaiset kehitykselliset häiriöt, sairaudet, vammat, ikääntyminen tai muut toimintakykyyn vaikuttavat asiat. Toimintaterapialla pyritään edistämään ja ylläpitämään asiakkaan arkielämässä tarvitsemia taitoja ja valmiuksia.

Toimintaterapian asiakas voi olla minkä ikäinen vaan, lapsi, nuori, aikuinen tai ikäihminen.

Toimintaterapian muodot

Terapian toimintamuoto vaihtelee aina asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Toimintaterapiassa voidaan harjoitella esimerkiksi

 • sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja,
 • päivittäisiä toimintoja, kuten pukeutumista, asiointia tai keittiötoimintoja,
 • kehonhallintaa
 • silmän ja käden yhteistyötä sekä
 • hienomotoriikkaa.

Toimintaterapiaa voidaan toteuttaa yksilöterapiana tai pienryhmissä. Sitä voidaan tehdä asiakkaan omassa ympäristössä, kuten kotona, koulussa tai asumisyksikössä, mutta myös Voimatassun maaseutumaisessa toimintaympäristössä ja terapiatilassa.

Voimatassulla toimintaterapiaa voidaan toteuttaa myös eläinavusteisesti, mikäli se on mielekästä asiakkaalle ja sopii tilanteeseen. Voit lukea eläinavusteisesta toimintaterapiasta täältä.

Toimintaterapeutti

Toimintaterapiaa saa antaa laillistettu kuntoutusalan ammattilainen. Toimintaterapeutti on Valviran laillistamia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö, joiden rekisteri TERHIKKI löytyy netistä.

Toimintaterapeutin tehtävä on auttaa asiakkaan toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen arvioimisessa sekä tukee uusien toimintatapojen löytämisessä tilanteessa, jossa sairauden, vamman tai muun syyn takia asiakkaan toimintakyky on heikentynyt.

Toimintaterapeutin osaamisaluetta ovat myös pienapuvälineet sekä esteettömyyteen ja  asunnon muutostöiden arviointiin liittyvät asiat.

Voit lukea lisää toimintaterapiasta Toimintaterapeuttiliiton sivuilta.

Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapia - Voimatassu

Arki ei aina suju kuten toivoisimme ja elämässä saattaa olla erilaisia asioita, jotka haittaavat lapsen selviytymistä päivittäisestä arjesta. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaisista kehityshäiriöistä, sairauksista, vammautumisesta tai tunne-elämän haasteista johtuvat tekijät.

Ongelmat saattavat ilmentyä tunteiden leiskuntana kotona tai koulussa, keskittymisvaikeuksina koulussa tai vaikeuksina solmia kaverisuhteita. Voi myös olla, että kengännauhojen solmiminen tökkii, pyörällä ajamisen tai hiihdon opettelu ei ota sujuakseen tai kynähommat eivät vaan voisi lasta vähempää kiinnostaa.

Toimintaterapialla tuetaan lasta ja koko perhettä juuri tämänkaltaisissa arjen haasteissa niin, että lapsella olisi mahdollisimman hyvät edellytykset selviytyä arjesta omatoimisesti. Tavoitteena on, että lapsi saavuttaisi terapian tuella oman taitotasonsa mukaiset valmiudet ja taidot.

Onnistuneen terapiaprosessin edellytyksenä on, että koko perhe ja lähipiiri, sekä kaikki lapsen kanssa työskentelevät aikuiset, ovat mukana yhteisten tavoitteiden asettamisessa sekä kokonaisvaltaisessa kuntoutusprosessissa.

Toimintaterapiassa harjoitellaan leikin ja erilaisten toimintojen kautta esimerkiksi:

 • hienomotoriikkaa,
 • silmän ja käden yhteistyötä,
 • omatoimisuus- ja leikkitaitoja,
 • keskittymistä,
 • oman toiminnan ohjausta,
 • itsetunnon ja minäkuvan vahvistumista,
 • tunnetaitoja, sekä
 • sosiaalisia-ja vuorovaikutustaitoja.

Lapsi tai nuori tulee terapiaan pääasiassa lähettävän tahon, kuten yksityisen lääkäriaseman, sairaalan tai julkisen terveydenhuollon kautta. Terapiaan voi tulla myös itse maksavana asiakkaana.

Aikuisten toimintaterapia

Aikuisten toimintaterapia - Voimatassu

Aikuisen toimintakyky voi muuttua esimerkiksi sairauden, onnettomuuden, vamman tai ikääntymisen seurauksena. Toimintaterapialla tuetaan aikuisen selviytymistä omassa elinympäristössään mahdollisimman itsenäisesti sekä turvallisesti.

Ongelmat voivat näyttäytyä tavallisen arjen toimintojen muuntautumisena vaikeaksi, kuten kaupassa tuttujen tuotteiden löytymättömyytenä, kahvinkeiton tai pukemisen hankaloitumisena tai sopivien apuvälineiden puutteena. Myös itsestä huolehtiminen voi olla vaikeaa tai arjen hallinnassa on haasteita ja asiat tuntuvat jäävän tekemättä.

Toimintaterapeutin avulla voidaan yhdessä etsiä sopivia toimintatapoja tai apuvälineitä, jotta asiakkaan arki olisi mahdollisimman omatoimista, sujuvaa ja mielekästä.

Toimintaterapiassa harjoitellaan muun muassa motoriikkaa ja päivittäisiä toimia, kuten itsestä huolehtimisen taitoja tai asiointia. Harjoiteltavat toiminnot valitaan siten, että ne tukevat asiakkaan kokonaisvaltaista elämänhallintaa ja omatoimisuutta niin, että asiakas pystyy toimimaan ja osallistumaan kotiin, työhön, opiskeluun tai vapaa-ajan viettoon liittyviin asioihin.

Toimitaterapeutin avulla voidaan myös muuttaa asiakkaan kotia ja lähiympäristöä asiakkaan omassa tilanteessa toimivammaksi. Terapeutti auttaa myös arjen toiminnoissa auttavien pienapuvälineiden kanssa.

Aikuisasiakkaan tulevat toimintaterapiaan pääasiassa lähettävän tahon, kuten yksityisen lääkäriaseman, sairaalan, vakuutusyhtiön tai julkisen terveydenhuollon kautta. Terapiaan voi tulla myös itse maksavana asiakkaana.

Toimintaterapian muodot ja toteutuspaikat

Voimatassu toteuttaa sekä lasten että aikuisten toimintaterapiaa pääasiassa yksilöterapiana joko asiakkaan omassa ympäristössä, kuten kotona, päiväkodissa, koulussa tai asumis- tai palveluyksikössä, mutta myös Voimatassun maaseutumaisessa toimintaympäristössä ja terapiatilassa.

Toimintaterapiaa voidaan toteuttaa myös pienryhmissä tarpeen mukaan. Ryhmämuotoista kuntoutusta voidaan pitää myös asumis- ja palveluyksiköissä.

Asiakkaaksi toimintaterapiaan

Asiakas voidaan ohjata toimintaterapiaan esimerkiksi terveyskeskuksessa, perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa todetun toimintakyvyn rajoitteen vuoksi.

Toimintaterapiaan on mahdollista saada maksusitoumus omasta kunnasta, sairaanhoitopiiriltä, Kelasta (Kansaneläkelaitos) tai vakuutusyhtiöltä.

Esimerkiksi lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, työterveyshuolto tai perusterveydenhuolto ohjaavat toimintaterapian tarpeet kuntoutustyöryhmän käsittelyyn, joka useimmissa kunnissa päättää kunnan korvattavasta toiminterapiasta, käytännössä siis maksusitoumuksen myöntämisestä.

Asiakas voi hakeutua toimintaterapiaan myös oma-aloitteisesti ja maksaa kuntoutuksensa itse. Tällöin voit olla suoraan yhteydessä meihin.

Voimatassun toimintaterapia toteutetaan toiminimen Tmi Toimintaterapia Eeva Kahilaniemi alla.

Toteutamme toimintaterapiaa Pirkanmaan alueella seuraavissa kunnissa:

 • Tampere,
 • Kangasala,
 • Orivesi,
 • Pirkkala,
 • Lempäälä,
 • Ruovesi.

Tarvittaessa mahdollisia alueita ovat myös Kuru, Mänttä-Vilppula, Nokia ja Ylöjärvi, mikäli samalta alueelta tulee useampia asiakkaita.

Alihankintana tapahtuvaa toimintaterapiaa toteutamme myös Akaan ja Valkeakosken alueilla.

Tmi Toimintaterapia Eeva Kahilaniemi toteuttaa alihankintana Toimintaterapia Jaana Juholalle 1.1.2019-31.12.2020 Kelan korvaamaa yksilötoimintaterapiaa sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP:n) maksusitoumusalueen yksilö- ja ryhmätoimintaterapiapalveluita Pirkanmaan alueella.

Tmi Toimintaterapia Eeva Kahilaniemi on saanut yksilötoimintaterapian toteuttamisesta Kelan sopimuksen vuodelle 2019. Eeva toteuttaa toimintaterapiaa KELAn palveluntuottajana seuraavien kuntien alueilla 1.1.-31.12.2019:

 • Akaa,
 • Juupajoki,
 • Kangasala,
 • Lempäälä,
 • Nokia,
 • Orivesi,
 • Pirkkala,
 • Ruovesi,
 • Tampere ja
 • Vesilahti

Lisätietoja Voimatassun toimintaterapia-palveluista saat suoraan Tmi Toimintaterapia Eeva Kahilaniemen sivuilta

Tmi Toimintaterapia Eeva Kahilaniemi (y-tunnus 2166705-8)
Teisko, Tampere

Puhelinnumero: 040 3589827
Sähköpostiosoite: voimatassu@voimatassu.fi

Ota yhteyttä:

 

Eläinavusteinen toimintaterapia

Aikuisten toimintaterapia eläinavusteisesti - Voimatassu

Eläinavusteinen terapia (Animal-Assisted Therapy, AAT) on kuntoutusalan ammattilaisen, toimintaterapeutin toteuttamaa toimintaterapiaa [linkki toimintaterapian kuvaussivulle toimintaterapiaa-sanaan], jossa eläintä hyödynnetään yhtenä toiminnallisena menetelmänä.

Eläimen läsnäololla helpotetaan monessa tilanteessa vuorovaikutussuhteen syntymistä. Tutkimusten* mukaan eläimen ja ihmisen välinen suhde parantaa muun muassa oppimista, henkilön turvallisuudentunteen kokemusta sekä itsetuntoa.

Eläinavusteisen terapian on todettu lisäävän myös asiakkaan kognitiota, liikeratoja, voimaa sekä tasapainoa. Psykiatristen potilaiden kohdalla eläinavusteinen terapia saattaa vähentää pelkotiloja sekä levottomuutta.

Eläinavusteisessa toimintaterapiassa voidaan harjoitella esimerkiksi

 • tunnetaitoja,
 • vuorovaikutusta,
 • vahvistaa itsetuntoa ja minäkuvaa,
 • harjoitella toiminnan ohjausta,
 • erilaisia aistien säätelyyn liittyviä toimintoja,
 • motoriikkaa,
 • koordinaatiota sekä
 • leikkimistä.

Toimintaterapiajakso voidaan toteuttaa eläinavusteisesti joko kokonaisuudessaan tai niin, että koira/muu eläin on mukana yksittäisillä terapiakäynneillä.

Eläimen ottaminen mukaan terapiaprosessiin on aina tarkkaan harkittu lisä, sillä toimintamuoto ei sovellu kaikille asiakkaille. Eläimen hyödyntämisen on oltava turvallista sekä eettisesti hyväksyttävää sekä asiakkaan, työntekijän, että eläimen näkökulmasta.

Myös työskentely-ympäristön on sovelluttava eläimen mukaanottamiseen.

Eläinavusteista toimintaterapiaa Voimatassulla toteuttaa toimintaterapeutti Eeva, joka on hankkinut täydennyskoulutusta eläinavusteisesta ja koira-avusteisesta työskentelystä. Hän on myös yhdeltä pohjakoulutukseltaan eläintenhoitaja.

Kasvatus- ja kuntoutuskoira Valma on vuonna 2013 syntynyt kiltti ja ihmisrakas lapinporokoira. Valma on läpäissyt Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n työnäytön keväällä 2018.

Koira-avusteisessa toimintaterapiassa on mukana myös työnäytön suorittanut kasvatus- ja kuntoutuskoira Ruu, joka on vuonna 2015 syntynyt ja Avustajakoirakoululta meille aikuisena muuttanut labradorinnoutajamix.

Eläinavusteista toimintaterapiaa voidaan toteuttaa myös maalaisympäristössä, jossa on lampaita ja kanoja.

Toimintaterapiassa eläimet toimivat erilaisissa rooleissa, joita ovat muun muassa

 • eläimen kanssa yhteistyössä tehtävät toiminnot,
 • eläin toiminnan kohteena,
 • eläin välillisesti osana terapiaa tai
 • eläin osana toimintaterapiaympäristöä.

Eläinavusteisessa toimintaterapiassa työskentelymenetelmät valitaan aina asiakkaan tarpeista lähtöisin.

Terapia voi sisältää esimerkiksi erilaisia eläinten hoitotoimenpiteitä, joissa harjoitellaan karkea- ja hienomotoriikkaa, sosiaalisia ja vuorovaikutukseen liittyviä harjoitteita, jolloin tärkeässä roolissa on eläinten välinen toiminta sekä toimintaympäristöön liittyvät työt.

Voimatassun toiminnassa noudatetaan toimintaterapia-alan sekä Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n ammattieettisiä ohjeita sekä sekä laatuvaatimuksia. Meille on tärkeää, että eläimet pääsevät toteuttamaan luonnollisia käyttäytymistarpeita ja huolehdimme näiden hyvinvoinnista täydellä sydämellä.

Kasvatus- ja kuntoutuskoiramme tulevat helposti mukaan asiakkaan omaan ympäristöön, sillä ne ovat tottuneita liikkujia. Toiminnassamme mukana olevat maatilan tuotantoeläimet “työskentelevät” pääsääntöisesti vain luonnollisessa asuin- ja toimintaympäristössään.

*Velde, P.B., Cipriani, J. & Fisher, G. 2005 Resident and therapist views of animal-assisted therapy: Implications for occupational therapy practice. Australian Occupational Therapy Journal (2005) 52, 43-50