Toimintaterapia

Voimatassu_toimintaterapia_1

Mitä toimintaterapia on

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on tukea asiakkaan selviytymistä omassa arjessaan. Terapialla pyritään vaikuttamaan yksilön toimintamahdollisuuksiin, jota saattavat rajoittaa erilaiset kehitykselliset häiriöt, sairaudet, vammat, ikääntyminen tai muut toimintakykyyn vaikuttavat asiat. Toimintaterapialla pyritään edistämään ja ylläpitämään asiakkaan arkielämässä tarvitsemia taitoja ja valmiuksia.

Toimintaterapian asiakas voi olla minkä ikäinen vaan, lapsi, nuori, aikuinen tai ikäihminen.

Katso toimintaterapian esittelyvideo tästä:

Toimintaterapian muodot

Terapian toimintamuoto vaihtelee aina asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Toimintaterapiassa voidaan harjoitella esimerkiksi

 • sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja,
 • päivittäisiä toimintoja, kuten pukeutumista, asiointia tai keittiötoimintoja,
 • kehonhallintaa
 • silmän ja käden yhteistyötä sekä
 • hienomotoriikkaa.

Toimintaterapiaa voidaan toteuttaa yksilöterapiana tai pienryhmissä. Sitä voidaan tehdä asiakkaan omassa ympäristössä, kuten kotona, koulussa tai asumisyksikössä, mutta myös Voimatassun maaseutumaisessa toimintaympäristössä ja terapiatilassa.

Voimatassulla toimintaterapiaa voidaan toteuttaa myös eläinavusteisesti, mikäli se on mielekästä asiakkaalle ja sopii tilanteeseen. Voit lukea eläinavusteisesta toimintaterapiasta täältä.

Toimintaterapeutti

Toimintaterapiaa saa antaa laillistettu kuntoutusalan ammattilainen. Toimintaterapeutti on Valviran laillistamia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö, joiden rekisteri TERHIKKI löytyy netistä.

Toimintaterapeutin tehtävä on auttaa asiakkaan toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen arvioimisessa sekä tukee uusien toimintatapojen löytämisessä tilanteessa, jossa sairauden, vamman tai muun syyn takia asiakkaan toimintakyky on heikentynyt.

Toimintaterapeutin osaamisaluetta ovat myös pienapuvälineet sekä esteettömyyteen ja  asunnon muutostöiden arviointiin liittyvät asiat.

Voit lukea lisää toimintaterapiasta Toimintaterapeuttiliiton sivuilta.

Lasten toimintaterapia

Arki ei aina suju kuten toivoisimme ja elämässä saattaa olla erilaisia asioita, jotka haittaavat lapsen selviytymistä päivittäisestä arjesta. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaisista kehityshäiriöistä, sairauksista, vammautumisesta tai tunne-elämän haasteista johtuvat tekijät.

Ongelmat saattavat ilmentyä tunteiden leiskuntana kotona tai koulussa, keskittymisvaikeuksina koulussa tai vaikeuksina solmia kaverisuhteita. Voi myös olla, että kengännauhojen solmiminen tökkii, pyörällä ajamisen tai hiihdon opettelu ei ota sujuakseen tai kynähommat eivät vaan voisi lasta vähempää kiinnostaa.

Toimintaterapialla tuetaan lasta ja koko perhettä juuri tämänkaltaisissa arjen haasteissa niin, että lapsella olisi mahdollisimman hyvät edellytykset selviytyä arjesta omatoimisesti. Tavoitteena on, että lapsi saavuttaisi terapian tuella oman taitotasonsa mukaiset valmiudet ja taidot.

Onnistuneen terapiaprosessin edellytyksenä on, että koko perhe ja lähipiiri, sekä kaikki lapsen kanssa työskentelevät aikuiset, ovat mukana yhteisten tavoitteiden asettamisessa sekä kokonaisvaltaisessa kuntoutusprosessissa.

Toimintaterapiassa harjoitellaan leikin ja erilaisten toimintojen kautta esimerkiksi:

 • hienomotoriikkaa,
 • silmän ja käden yhteistyötä,
 • omatoimisuus- ja leikkitaitoja,
 • keskittymistä,
 • oman toiminnan ohjausta,
 • itsetunnon ja minäkuvan vahvistumista,
 • tunnetaitoja, sekä
 • sosiaalisia-ja vuorovaikutustaitoja.

Lapsi tai nuori tulee terapiaan pääasiassa lähettävän tahon, kuten yksityisen lääkäriaseman, sairaalan tai julkisen terveydenhuollon kautta. Terapiaan voi tulla myös itse maksavana asiakkaana.

Nuorten toimintaterapia

Joskus nuoren arjessa tulee tilanteita, joihin tarvitaan ulkopuolista apua. Onko nuoren vaikea hahmottaa tulevaisuuden suunnitelmia itsenäisyyteen, työelämään tai opiskeluihin liittyen? Takkuaako arjen toimet ja itsestä huolehtiminen?

Usein nuoren toimintaterapiatarpeen taustalla on esimerkiksi oppimisvaikeuksia, mielenterveyden haasteita, sosiaalisten tilanteiden pelkoa tai vaikeuksia toimia ryhmässä.  Toimintaterapiamenetelmät valitaan aina nuoren mielenkiinnon ja tavoitteiden mukaisesti, nuoren vahvuudet huomioiden.  Terapian tavoitteena voi olla esimerkiksi  päivä- tai viikkorytmin laatiminen, ajankäytön tehostaminen, sosiaalisten ja arjen muiden tilanteiden harjoitteleminen tai mukavan harrastuksen löytyminen nuorelle.  Toiminnot ovat aina sidoksissa nuoren omaan arkeen ja tukevat nuoren omaa, itsenäistä suoriutumista päivittäisestä arjesta.

Toimintaterapialla tuetaan nuorta ja koko perhettä niin, että nuorella olisi mahdollisimman hyvät edellytykset selviytyä arjesta omatoimisesti. Tavoitteena on, että nuori saavuttaisi terapian tuella oman taitotasonsa mukaiset valmiudet ja taidot.

Onnistuneen terapiaprosessin edellytyksenä on, että koko perhe ja lähipiiri, sekä kaikki nuoren kanssa työskentelevät aikuiset, ovat mukana yhteisten tavoitteiden asettamisessa sekä kokonaisvaltaisessa kuntoutusprosessissa.

Toimintaterapiassa harjoitellaan arjen päivittäistoimintojen kautta esimerkiksi:

 • omatoimisuustaitoja,
 • omatoimista liikkumista kaupungilla & muita asiointikäyntejä
 • keskittymistä & tarkkaavaisuutta,
 • oman toiminnan ohjausta,
 • itsetunnon ja minäkuvan vahvistumista,
 • tunnetaitoja, sekä
 • sosiaalisia-ja vuorovaikutustaitoja.

Toimintaterapiassa nuori saa erilaisia kokemuksia sekä onnistumisia, jotka osaltaan vahvistavat nuoren selviytymistä arjessa. Samalla nuori oppii uusia taitoja ja nuoren kanssa käydään paljon keskusteluja sekä reflektoidaan toimintaa.

Nuori tulee terapiaan pääasiassa lähettävän tahon, kuten yksityisen lääkäriaseman, sairaalan tai julkisen terveydenhuollon kautta. Terapiaan voi tulla myös itse maksavana asiakkaana.

Aikuisten toimintaterapia

Aikuisen toimintakyky voi muuttua esimerkiksi sairauden, onnettomuuden, vamman tai ikääntymisen seurauksena. Toimintaterapialla tuetaan aikuisen selviytymistä omassa elinympäristössään mahdollisimman itsenäisesti sekä turvallisesti.

Ongelmat voivat näyttäytyä tavallisen arjen toimintojen muuntautumisena vaikeaksi, kuten kaupassa tuttujen tuotteiden löytymättömyytenä, kahvinkeiton tai pukemisen hankaloitumisena tai sopivien apuvälineiden puutteena. Myös itsestä huolehtiminen voi olla vaikeaa tai arjen hallinnassa on haasteita ja asiat tuntuvat jäävän tekemättä.

Toimintaterapeutin avulla voidaan yhdessä etsiä sopivia toimintatapoja tai apuvälineitä, jotta asiakkaan arki olisi mahdollisimman omatoimista, sujuvaa ja mielekästä.

Toimintaterapiassa harjoitellaan muun muassa motoriikkaa ja päivittäisiä toimia, kuten itsestä huolehtimisen taitoja tai asiointia. Harjoiteltavat toiminnot valitaan siten, että ne tukevat asiakkaan kokonaisvaltaista elämänhallintaa ja omatoimisuutta niin, että asiakas pystyy toimimaan ja osallistumaan kotiin, työhön, opiskeluun tai vapaa-ajan viettoon liittyviin asioihin.

Toimitaterapeutin avulla voidaan myös muuttaa asiakkaan kotia ja lähiympäristöä asiakkaan omassa tilanteessa toimivammaksi. Terapeutti auttaa myös arjen toiminnoissa auttavien pienapuvälineiden kanssa.

Aikuisasiakkaan tulevat toimintaterapiaan pääasiassa lähettävän tahon, kuten yksityisen lääkäriaseman, sairaalan, vakuutusyhtiön tai julkisen terveydenhuollon kautta. Terapiaan voi tulla myös itse maksavana asiakkaana.

Toimintaterapian muodot ja toteutuspaikat

Voimatassu toteuttaa lasten, nuorten ja aikuisten toimintaterapiaa pääasiassa yksilöterapiana, joko vastaanottokäynteinä tai asiakkaan omassa toimintaympäristössä, kuten kotona, päiväkodissa, koulussa tai asumis- tai palveluyksikössä.

Voimatassun uudet vastaanottotilat sijaitsevat Tampereen Koivistonkylässä, Nirvassa (Nirvankatu 24, 33820 Tampere).

Toimintaterapiakäyntejä voidaan toteuttaa pienimuotoisesti myös Voimatassun maaseutumaisessa toimintaympäristössä ja ”pienterapiatilassa” Tampereen Teiskossa.

Toimintaterapiaa voidaan toteuttaa myös pienryhmissä tarpeen mukaan. Järjestämme puolivuosittain vähintään yhden toimintaterapiaryhmän lapsille ja nuorille.  Ryhmämuotoista kuntoutusta voidaan pitää myös asumis- ja palveluyksiköissä.

Eläinavusteinen toimintaterapia

Eläinavusteinen terapia (Animal-Assisted Therapy, AAT) on kuntoutusalan ammattilaisen, toimintaterapeutin toteuttamaa toimintaterapiaa, jossa eläintä hyödynnetään yhtenä toiminnallisena menetelmänä.

Eläimen läsnäololla helpotetaan monessa tilanteessa vuorovaikutussuhteen syntymistä. Tutkimusten* mukaan eläimen ja ihmisen välinen suhde parantaa muun muassa oppimista, henkilön turvallisuudentunteen kokemusta sekä itsetuntoa.

Eläinavusteisen terapian on todettu lisäävän myös asiakkaan kognitiota, liikeratoja, voimaa sekä tasapainoa. Psykiatristen potilaiden kohdalla eläinavusteinen terapia saattaa vähentää pelkotiloja sekä levottomuutta.

Eläinavusteisessa toimintaterapiassa voidaan harjoitella esimerkiksi

 • tunnetaitoja,
 • vuorovaikutusta,
 • vahvistaa itsetuntoa ja minäkuvaa,
 • harjoitella toiminnan ohjausta,
 • erilaisia aistien säätelyyn liittyviä toimintoja,
 • motoriikkaa,
 • koordinaatiota sekä
 • leikkimistä.

Toimintaterapiajakso voidaan toteuttaa eläinavusteisesti joko kokonaisuudessaan tai niin, että koira/muu eläin on mukana yksittäisillä terapiakäynneillä.

Eläimen ottaminen mukaan terapiaprosessiin on aina tarkkaan harkittu lisä, sillä toimintamuoto ei sovellu kaikille asiakkaille. Eläimen hyödyntämisen on oltava turvallista sekä eettisesti hyväksyttävää sekä asiakkaan, työntekijän, että eläimen näkökulmasta.

Myös työskentely-ympäristön on sovelluttava eläimen mukaanottamiseen.

Eläinavusteisen toimintaterapian työskentelymenetelmät

Eläinavusteisessa toimintaterapiassa työskentelymenetelmät valitaan aina asiakkaan tarpeista lähtöisin.

Terapia voi sisältää esimerkiksi erilaisia eläinten hoitotoimenpiteitä, joissa harjoitellaan karkea- ja hienomotoriikkaa, sosiaalisia ja vuorovaikutukseen liittyviä harjoitteita, jolloin tärkeässä roolissa on eläinten välinen toiminta sekä toimintaympäristöön liittyvät työt.

Voimatassun toiminnassa noudatetaan toimintaterapia-alan sekä Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n  sekä Green Care Finlandin ammattieettisiä ohjeita sekä sekä laatuvaatimuksia. Meille on tärkeää, että eläimet pääsevät toteuttamaan luonnollisia käyttäytymistarpeita ja huolehdimme näiden hyvinvoinnista täydellä sydämellä.

Kasvatus- ja kuntoutuskoiramme tulevat helposti mukaan asiakkaan omaan ympäristöön, sillä ne ovat tottuneita liikkujia. Toiminnassamme mukana olevat maatilan tuotantoeläimet “työskentelevät” pääsääntöisesti vain luonnollisessa asuin- ja toimintaympäristössään.

*Velde, P.B., Cipriani, J. & Fisher, G. 2005 Resident and therapist views of animal-assisted therapy: Implications for occupational therapy practice. Australian Occupational Therapy Journal (2005) 52, 43-50

Etäterapia

Onko kuntoutukseen haasteellista päästä? Uhkaako epidemia kuntoutuksen toteutumista? Aikataulujen yhteensovittaminen tuntuu haasteelliselta, mutta kuntoutus olisi tärkeää toimintakyvyn ylläpitämisen vuoksi?

Toteutamme Voimatassulla myös etäkuntoutusta, jolloin tuomme kuntoutuspalvelut juuri sinne missä ikinä oletkin, olipa se sitten kesämökki, maaseudun rauha tai keskustan vilinä.

Etäkuntoutuksen on todettu tutkimusten mukaan olevan vähintään yhtä tehokasta kuin kasvokkain tapahtuvan kuntoutuksen. Etäkuntoutuksen etuna onkin terapiapalveluiden saaminen asiakkaan omaan ympäristöön tilanteesta riippumatta.

Etäkuntoutus on yksi tapa järjestää asiakkaan kuntoutus ja nykyteknologia mahdollistaa terapian toteutumisen vaikka omalta kotisohvalta käsin. Tällöin asiakkaan kanssa käydään harjoitteita videovälitteisesti läpi ja annetaan ohjausta sekä neuvontaa asiakkaan harjoitteisiin, joita voi toteuttaa kotoa käsin.

Tällöin terapiassa hyödynnetään paljon asiakkaan kotoa löytyvää arkipäivän materiaalia, eikä etäterapian toteuttaminen vaadi asiakkaalta muuta kuin riittävän hyvää nettiyhteyttä sekä tietokonetta tai tablettia. Tarvittaessa etäyhteyden ottaminen hoituu myös älypuhelimen kautta, mutta isompi ruutu helpottaa vuorovaikutusta sekä harjoitteiden toteuttamista.

Asiakkaaksi toimintaterapiaan

Asiakas voidaan ohjata toimintaterapiaan esimerkiksi terveyskeskuksessa, perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa todetun toimintakyvyn rajoitteen vuoksi.

Toimintaterapiaan on mahdollista saada maksusitoumus omasta kunnasta tai sairaanhoitopiiriltä, jolloin palveluntuottaja valitaan Palse.fi palvelusetelituottajien portaalista.

Kela (Kansaneläkelaitos) myöntää vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioita. Maksusitoumuksen on mahdollista saada myös vakuutusyhtiöltä tapaturman tai vammautumisen myötä.

Esimerkiksi lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, työterveyshuolto tai perusterveydenhuolto ohjaavat toimintaterapian tarpeet kuntoutustyöryhmän käsittelyyn, joka useimmissa kunnissa päättää kunnan korvattavasta toiminterapiasta, käytännössä siis maksusitoumuksen myöntämisestä.

Asiakas voi hakeutua toimintaterapiaan myös oma-aloitteisesti ja maksaa kuntoutuksensa itse. Tällöin voit olla suoraan yhteydessä meihin.

Voimatassu Oy toteuttaa Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toimintaterapiaa sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) ja Tampereen sekä ympäristökuntien toimintaterapiapalveluita Palse.fi eli palveluseteliportaalin kautta.

Voimatassu Oy toteuttaa toimintaterapiaa mm. seuraavilla paikkakunnilla (suluissa maksajataho):

 • Akaa (Kela),
 • Kangasala (Kela ja Palse.fi/PSHP),
 • Lempäälä (Kela ja Palse.fi/PSHP),
 • Nokia (Kela, Palse.fi/PSHP),
 • Pirkkala (Kela ja Palse.fi/PSHP),
 • Ruovesi (Kela ja Keiturin sote),
 • Tampere (Kela ja Palse.fi/PSHP),
 • Vesilahti (Kela, Palse.fi/PSHP)
 • Parkano ja Kihniö (Kela/ Alihankintayhteistyö Toimintaterapia Amikon kanssa)

Tutustu myös etäterapian mahdollisuuteen! Tuolloin toimintaterapia voi toteutua vaikka omalta kotisohvalta käsin mikäli se on asiakkaan tavoitteiden ja tarpeiden kannalta mahdollista sekä tarkoituksenmukaista.

Tutustumiskäynti toimintaterapiaan?

Haluatko tulla tutustumaan toimintaterapeutteihimme tai tiloihimme ennen terapiapäätöksen tekemistä? Se on täysin mahdollista ja monesti jopa suositeltavaa, sillä onnistunut terapia vaatii aina hyvän vuorovaikutussuhteen! Kurkkaa tutustumiskäyntiemme hinnat hinnastosta ja ota yhteyttä tapaamisen sopimiseksi Voimatassun toimistolle. Yhteystiedot löydät tästä.

Voimatassu - terapiapalvelut

Valintakuvat_RAAKA_Voimatassu_Nirva-0415

Asiakaspaikkatiedustelut ja tutustumiskäyntien sopiminen:

Voimatassu toimisto

toimisto@voimatassu.fi
+358 50 558 0025

Toimiston puhelimeen vastaa pääasiassa Voimatassun yrittäjät Eeva tai Tomi. Satunnaisesti myös muut työntekijät yrittäjien lomaillessa.

Toimitilamme sijaitsevat Tampereen Koivistonkylässä, osoitteessa Nirvankatu 24, 33820 Tampere

Postiosoite pysyy samana. 

 

 

 

Voit ottaa yhteyttä myös alla olevalla lomakkeella.


Käytämme tällä lomakkeella välitettäviä yhteystietoja tietosuojaselosteemme mukaisesti.

Palautetta toimintaterapiasta Voimatassulla

”Kaikessa, apua olen saanut! Kiitos”
”Lapseni on kohdattu innostavasti, lämpimästi ja siten, että hän haluaa joka viikko innolla lähteä terapiaan. ”
” Toimintaterapiaan Voimatassuun on kiva tulla kun aina teemme jotain hauskaa yhdessä.”
”Suosittelisin palvelua koska se räätälöidään juuri asiakasta varten, hänen tarpeensa ja tilanteensa huomioon ottaen.”