Lasten ja nuorten toimintaterapia

Lasten ja nuorten toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jolla tuetaan lapsen kehitystä ja mahdollisuutta omatoimiseen arkeen. Toimintaterapialla tuetaan koko perheen arkea, jotta lapsi saavuttaisi oman taitotasonsa mukaiset valmiudet ja taidot, jotka vaikuttavat muun muassa leikkiin, koulunkäyntiin ja vapaa-aikaan. Terapiassa lapselle tai nuorelle asetetaan yhdessä perheen kanssa yksilölliset tavoitteet, joihin pyritään vaikuttamaan asiakkaalle merkityksellisten toimintojen kautta.

Lapsen toimintakyky voi olla heikentynyt sairauden, vamman tai muun kehityksellisen syyn vuoksi. Lapsi todennäköisemmin hyötyy toimintaterapiasta, kun hän tarvitsee tukea esimerkiksi keskittymisvaikeuksiin, omatoimisuuden tukemiseen tai leikki- ja kaveritaitoihin. Lapsella voi olla haasteita käsien käytössä, hahmottamisessa tai muissa päivittäisissä toiminnoissa. Toimintaterapiassa harjoitellaan esimerkiksi hienomotoriikkaa, silmän ja käden yhteistyötä, omatoimisuus- ja leikkitaitoja, keskittymistä, oman toiminnan ohjausta, itsetunnon ja minäkuvan vahvistumista, tunnetaitoja sekä sosiaalisia-ja vuorovaikutustaitoja.

Lapsi tai nuori tulee toimintaterapiaan pääasiassa lähettävän tahon, kuten yksityisen lääkäriaseman, sairaalan tai julkisen terveydenhuollon kautta. Toimintaterapiaan voi tulla myös itse maksavana asiakkaana.  Toteutamme lasten ja nuorten toimintaterapiaa pääasiassa yksilöterapiana. Pienryhmiä käynnistetään tarpeen mukaan.

Toimintaterapia voidaan toteuttaa joko lapsen omassa ympäristössä, kuten kotona, päiväkodissa tai koulussa, mutta myös Voimatassun maaseutumaisessa toimintaympäristössä ja terapiatilassa.

 

11

Mainokset